ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

9 ธ.ค. 2559 16:33 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เรื่อง  การรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

_______________________

 

                        เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๔) และมาตรา ๒๙(๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

 

          คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

                   ๑. บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจ

                   ๒. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย          ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

                   ๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

                   ๔. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก

                   ๕. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

 

          หัวข้อการวิจัยที่สทศ. ให้การสนับสนุน

                   ๑. มาตรฐานการบริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของศูนย์สอบ /สนามสอบ

                   ๒. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                   ๓. การศึกษาการทดสอบระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

                   ๔. รูปแบบข้อสอบที่เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในและประต่างประเทศ

                   ๕. การวิเคราะห์ข้อสอบที่เหมาะสมกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

                   ๖. การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                   ๗. รายงานการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ

                   ๘. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบระดับชาติ

                   ๙.วิจัยและพัฒนาการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

                   ๑๐.การวิเคราะห์ภาพสะท้อนเชิงนโยบายต่อการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ

                   ๑๑.การติดตามและประเมินผลกระทบเชิงนโยบายของการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา

                        ระดับชาติ

 

          หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

          ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยให้ สทศ. พิจารณา โดยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ( Research Proposal) ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

          การยื่นเสนอโครงการวิจัย ให้ยื่นเสนอภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   โดยนับตามวันที่สถาบันฯ ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย

 

           วงเงินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

          วงเงินในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งหัวข้อการวิจัย

 

ดาวโหลดเอกสาร

1) ประกาศการรับข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

2) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ