ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

11 ม.ค. 2560 16:04 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยมีประธานและคณะทำงานประจำศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7. มหาวิทยาลัยบูรพา

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12. มหาวิทยาลัยนครพนม

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงภาพรวมการจัดการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานระดับสนามสอบ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 โดยขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำให้คณะทำงานระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบ O-NET สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว”

 

ทั้งนี้ สทศ. ได้เฝ้าระวังและเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบ มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.    สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

2.    จดหมายส่งทางไปรษณีย์

3.    E-mail : testing@niets.or.th

4.    Call Center 0-2217-3800

 

นอกจากนี้ คณะทำงานประจำศูนย์สอบได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560)

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ 18 ศูนย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559