ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559

21 ม.ค. 2560 16:25 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET : Islamic National Educational Test) ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 จัดสอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ตาดีกา วัตถุประสงค์ของการสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อด้านอิสลามศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

 ภาพ สทศ.จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559

การสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 66,113 คน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้

- I-NET ตอนต้น    มีผู้มีสิทธิ์สอบ 34,732 คน (ศูนย์สอบ 25 ศูนย์  สนามสอบ 240 สนาม)

I-NET ตอนกลาง มีผู้มีสิทธิ์สอบ 21,573 คน (ศูนย์สอบ 32 ศูนย์  สนามสอบ 199 สนาม)

I-NET ตอนต้น    มีผู้มีสิทธิ์สอบ   9,808 คน (ศูนย์สอบ 21 ศูนย์  สนามสอบ 123 สนาม)

สำหรับศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ I-NET มีจำนวน 32 ศูนย์ (ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 24 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 5 แห่ง) ทำหน้าที่บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

จากสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  สทศ.ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานไปยังศูนย์สอบและสนามสอบ I-NET ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ I-NET  โดย สทศ.ได้รับรายงานจากศูนย์สอบว่า สนามสอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 6 สนามสอบ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และสามารถดำเนินการสอบ I-NET ได้ตามปกติ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สทศ.จะประกาศผลสอบ I-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะประกาศผลสอบแบบรายบุคคล (เพื่อให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) และประกาศผลสอบรายโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำผลวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงวางแผนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในอนาคต

 

สำหรับการสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 ในวันพรุ่งนี้ (22 มกราคม 2560) สทศ. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบในสนามสอบที่อยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ ควรศึกษาเส้นทางและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ

ภาพ สทศ.จัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559