ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559

23 ม.ค. 2560 08:56 น.

ผู้อ่าน

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET : Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาและจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559

การสอบ N-NET ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 163,396 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- N-NET ชั้นประถมศึกษา              จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ     15,276      คน (สนามสอบ   915 สนาม)

N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ     74,066      คน (สนามสอบ 1,049 สนาม)-

N-NET ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ   107,238      คน (สนามสอบ 1,046 สนาม)

ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ N-NET จำนวน 77 ศูนย์  โดยในปีการศึกษา 2559 สทศ. ได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ เพื่อให้สนามสอบทั่วประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันและดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  โดย สทศ. จะประกาศผลสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559

ภาพ สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2559