วิธีการปฏฺบัติของกรรมการคุมสอบในกรณีต่างๆ (O-NET ปีการศึกษา 2559)