วิธีการปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในกรณีต่างๆ (V-NET / N-NET / I-NET / B-NET)