การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2555

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปวส.2  ประจำปีการศึกษา  2555
วันสอบ V-NET ปวส.2 สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศผลสอบวันที่ 30 เมษายน 2556

ดาวน์โหลด