ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

11 ก.พ. 2556 18:33 น.

ผู้อ่าน

เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖  ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กําหนดการสมัคร  ตั้งแต่วันที ๑๑ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖