เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖  ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กําหนดการสมัคร  ตั้งแต่วันที ๑๑ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด