นโยบายส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

ประกาศ นโยบายส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ อ่านรายละเอียด

ภาพการประชุม “สทศ.ประกาศนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันปราบปรามการทุจริต”
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560