ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 มี.ค. 2560 09:46 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 จัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทัพเรือ เป็นต้น

 

การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ปวช.3 สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 139,338 คน (มีสนามสอบ 356 สนาม และมีห้องสอบ 4,820 ห้อง) และ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 131,577 คน (มีสนามสอบ 344 สนาม และมีห้องสอบ 4,538 ห้อง)

ศูนย์สอบที่บริหารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 มากที่สุด คือ เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) มีจำนวน 1,722 คน  ส่วนสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
มีจำนวน 1,376 คน

 

สำหรับการสอบ V-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ รวมถึงดำเนินการมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลสอบ V-NET ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th