เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กําหนดการสมัคร  ตั้งแต่วันที ๑๑ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ดาวน์โหลด