ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง ยกเลิกการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1

13 ก.พ. 2556 03:54 น.

ผู้อ่าน

เนื่องจากในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สถานศึกษาหลายแห่งมีกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ไม่สามารถเป็นสนามสอบในการดำเนินการจัดการทดสอบได้ และผู้สมัครสอบบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้ เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการทดสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. จึงขอยกเลิกการทดสอบ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่ประกาศไว้ โดยผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้ารับการทดสอบ ในการทดสอบครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 เมษายน 2556 แทน