ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงก

26 ก.พ. 2556 16:16 น.

ผู้อ่าน

<p> ประกาศ เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจําศูนย์เครือข่ายของสถาบันทดสอบฯ จํานวน ๙ เครือข่าย<br />      สทศ.ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือก โดยจะดําเนินการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ชั้น ๓๕ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐– ๑๒.๐๐ น.</p>