ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 13 ฉบับ

5 เม.ย. 2560 17:11 น.

ผู้อ่าน

จากการประชุมทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส  จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2560  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อกฎหมายที่ต้องดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปี พ.ศ. 2560
 
สทศ. ได้ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายในปี พ.ศ. 2560 มีกฎหมายที่ต้องดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายจำนวน 13 ฉบับ ได้แก่ 
 
1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการขออนุมัติการทำงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการขออนุมัติการทำงานนอกเวลาทำการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ปฏิบัติงานว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ปฏิบัติงาน ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
4. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
5. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2552 
6. ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลว่าด้วยสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 
7. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
8. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติว่าด้วย
การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2551
9. ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
10. ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
11. ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 
12. ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา พ.ศ. 2555
13. ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555