ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”

8 พ.ค. 2560 15:43 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”
 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดการประชุมพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างข้อสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครู โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร
 
          การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” มี 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาไทย จำนวน 67 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 67 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน จัดขึ้น ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 
ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”ภาพ ผอ.สทศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้”