ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอ

1 มี.ค. 2556 17:21 น.

ผู้อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ

ประกอบด้วย  (1) หน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จํานวน ๑ อัตรา 

                     (2) นักวิชาการวัดและประเมินผล จํานวน ๒ อัตรา 

                     (3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา