ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ

ประกอบด้วย  (1) หน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ จํานวน ๑ อัตรา 

                     (2) นักวิชาการวัดและประเมินผล จํานวน ๒ อัตรา 

                     (3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด