ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

9 พ.ค. 2560 22:09 น.

ผู้อ่าน

ภาพ การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

          ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น

          สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 14 (6 คะแนน) โดยปรับคะแนนเพิ่มให้เฉพาะผู้ที่ตอบตัวเลือกที่ 5 (เป็นคำตอบที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวเลือก) เท่านั้น (สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม ยังคงมีความถูกต้องและได้คะแนนคงเดิม)

          สทศ. ได้ปรับคะแนนดังกล่าวให้ถูกต้องในระบบการประกาศผลของสถาบันฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  และได้แจ้งหน่วยงานที่นำคะแนนผลสอบในวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรงและระบบรับกลาง (Admissions) เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง (Admissions) ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2560

          สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2560 ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

          ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2560) ตามช่องทางที่ สทศ. ได้อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

          1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36

          2. Call Center 02-217-3800 กด 0

          3. อีเมล์ webmaster@niets.or.th

          4. สายตรงผู้บริหาร