สทศ. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยมี ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลทางราชการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการของ สทศ.