O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

วีดิทัศน์การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560
 

คลิปวีดีทัศน์การสอบอัตนัย