ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในเรื่องการวัดและประเมินผล เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA และ O-NET”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในเรื่อง การวัดและประเมินผลเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA และ O-NET ให้แก่ครูผู้สอนของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลและเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในเรื่องการวัดและประเมินผล เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง PISA และ O-NET