ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560

15 มิ.ย. 2560 15:39 น.

ผู้อ่าน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National  Educational Test : N-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ รวม 77 ศูนย์สอบ (ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 154 คน) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET และบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” โดยกล่าวว่า การสอบ N-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่ง สทศ. ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการทดสอบมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบมาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำถึงการนำผลสอบ N-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้

  • ระดับนักเรียน พิจารณาจากใบรายงานผลสอบ แสดงคะแนนของนักเรียนรายบุคคล
  • ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงานฉบับที่ 1 (รายบุคคล สถานศึกษา) ฉบับที่ 2 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้) ฉบับที่ 3 (ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ จำแนกตามวิชา) ฉบับที่ 5 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามรายวิชา)
  • ระดับผู้บริหารสถานศึกษา : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น
  •   ระดับต้นสังกัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งกระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษา ให้กำกับติดตามเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อร้องเรียน/เสียงสะท้อน เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ 

 

ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้กล่าวถึงการทดสอบ N-NET ด้วยระบบ E-Testing และการทดสอบวัดสมรรถนะครู ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560

 

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการบริหารการทดสอบ N-NET ปีที่ผ่านมาในภาพรวม ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สอบดำเนินการตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด ส่วนโรงเรียนและสถานศึกษาให้ตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ก่อนส่งรายชื่อนักเรียนผ่านระบบของ สทศ.

 

นอกจากนี้ ได้แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินการจัดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2560 ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ

 

สำหรับกำหนดการสอบ N-NET ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ วันสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2560 สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560 (ประกาศผลสอบวันที่ 27 กันยายน 2560) และ N-NET ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ประกาศผลสอบวันที่ 12 มีนาคม 2561) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2560