ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560”

12 มิ.ย. 2560 16:17 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมการพัฒนาครูเครือข่ายการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโสรส โรงแรมคุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560” โดยสะท้อนผลการทดสอบ B-NET ของปีที่ผ่านมา การจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) การสร้างข้อสอบตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) รวมทั้งประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสร้างข้อสอบและกลั่นกรองข้อสอบ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560”