ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา

4 ก.ค. 2560 16:31 น.

ผู้อ่าน

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน จาก 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มคะแนน O-NET ตามตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ การนำ O-NET ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดย O-NET ป.6 และ ม.3 จากเดิมสอบ 5 วิชา เหลือสอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วน O-NET ม.6 สอบ 5 วิชาคงเดิม ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ยังกล่าวถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้วยระบบ E-Testing และการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้บรรยายเรื่อง “ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” โดยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือและระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในปีที่ผ่านมา และได้อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารการทดสอบ ข้อปฏิบัติและปฏิทินการทำงานของศูนย์สอบและสถานศึกษา โดยเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียน การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ ฯลฯ 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ