ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”

5 ก.ค. 2560 14:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน จาก 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น” กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ  (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบ I-NET ปีการศึกษา 2559 และได้แนะถึงวิธีการนำผลสอบ I-NET ไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สทศ. ได้นำ Test Blueprint เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สำหรับการสอบ I-NET (ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย) ปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 20 มกราคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินงานจัดสอบ I-NET พร้อมยกกรณีศึกษาปีที่ผ่านมา และได้แจ้งถึงแนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและสถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา  การปรับข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ฯลฯ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบ I-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นการทดสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” 

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”

นายสาโรช  จรจิตต์ อ.สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอิสลามศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 บรรยายเรื่อง “การสอบอิสลามศึกษา I-NET ที่มาที่ไปและการนำผลไปใช้” กล่าวถึงความเป็นมาของการสอบอิสลามศึกษา I-NET และได้สรุปผลการสอบ I-NET  ปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ผลสอบ I-NET ในปีการศึกษา 2559  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษาในปีต่อไป

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”

นอกจากนี้ ได้มีผู้แทนจากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดสงขลา ร่วมบรรยายในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ผลสอบ I-NET สูงขึ้น" และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ที่จังหวัดสงขลา และบรรยายเรื่อง “ทำอย่างไรให้ I-NET สูงขึ้น”