แกต/แพตยากเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง

แกต/แพตยากเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง