ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

8 ก.ค. 2560 16:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ท้องถิ่นจังหวัดผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะทำงาน โดยจัดประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่อง “ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความโปร่งใส ให้ความยุติธรรม สอดคล้องโครงสร้างใหม่” กล่าวว่า สทศ.ขอให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำใบรายงาน O-NET ฉบับที่ 2,3,5 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้ ปพ.5 เป็นเครื่องสะท้อนในการปรับปรุงในรายสาระที่ต้องพัฒนา โดย สทศ. ยินดีในการร่วมพัฒนาให้กับเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการเรียนในดียิ่งขึ้น สำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 (ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)  ส่วน O-NET ม.6 สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 (ม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์)

ผู้อำนวยการ สทศ. มุ่งเน้นให้การจัดสอบของ สทศ. เป็น “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว” และเน้นย้ำให้การบริหารการจัดสอบดำเนินตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด  สำหรับกรรมการคุมสอบให้ดำเนินการคู่มือฯ และระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ศูนย์สอบเน้นย้ำคณะทำงานระดับสนามสอบปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET สทศ.เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนสามารถดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบได้โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย (รูปแบบข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี