ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร. พระปริยัติธรรม จ.อุบลราชธานี

14 ก.ค. 2560 15:59 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 12 กรกฎาคม สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 (ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ) จาก 36 โรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 รูป/คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร. พระปริยัติธรรม จ.อุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การนำผล O-NET และ B-NET ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพที่ไม่เพิ่มภาระครู โดยการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

          (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

          (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

          นอกจากนี้ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมแบบ Share and Learn เพื่อนำไปขยายผลในสถานศึกษาแก่ครูทุกคน มีเป้าหมายดังนี้

          (1) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6

          (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ/เงื่อนไข ที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ/สูง

          (3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐาน แต่ละสาระ แต่ละวิชา ที่ต้องสอนให้จบและมีข้อสอบใช้สอบในชั้นเรียน (เป็นคะแนนเก็บ) ให้สอดคล้องตามผังการออกข้อสอบ (Test blueprint) ของ O-NET และB-NET

          (4) วิเคราะห์วิธี/เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วนำไปใช้ในชั้นเรียน ทั้งนี้ เน้นให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง (1) วัตถุประสงค์(Objective : O) คือ คุณภาพผู้เรียน ในตัวชี้วัด/มาตรฐาน (2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process : L) ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / สาระในวิชานั้นๆ ตามหลักสูตร) และ (3) การวัดและประเมินผล (Evaluation : E) เพื่อตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด แล้วนำไปปรับปรุงพัฒนา

          (5) แต่ละโรงเรียนร่วมกันเขียนข้อสอบ ตามตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561, O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร. พระปริยัติธรรม จ.อุบลราชธานีภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET และ B-NET” ให้แก่กลุ่ม ร.ร. พระปริยัติธรรม จ.อุบลราชธานี