ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รอง ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา

15 ก.ค. 2560 15:32 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 14 กรกฎาคม สิงหาคม 2560 ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ปีการศึกษา 2560” ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ณ โรงแรมบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ  รอง ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึงการนำผล B-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบครูมืออาชีพ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ปีที่ผ่านมาจากรายงานผล O-NET และ B-NET ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ต่ำ/สูง  โดยใช้หลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้ผู้สอนดำเนินการดังนี้

          (1) กำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)

          (2) ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          (3) ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำเนื้อหาการสอบ Test Blueprint รูปแบบข้อสอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th

ภาพ  รอง ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา