ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล จํานวน ๓ อัตรา , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๒ อัตรา , นิติกร จํานวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด