ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ผู้อ่าน

ประวัติประธานกรรมการบริหาร

ภาพ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ชื่อ นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี
เกิด 7  มิถุนายน  2497
อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
 • เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2557
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2556
 • ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2554-2555
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2550-2554