นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี

ประวัติประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี
เกิด 7  มิถุนายน  2497
อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา

  • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • กรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปัจจุบัน
  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
  • เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2557
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2556
  • ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2554-2555
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2550-2554