สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth จำนวน ๑ ชุด

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๑๗-๓๘๐๐ ต่อ ๑๐๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ดาวน์โหลด