ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าครม.ชุดใหม่