ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

24 ส.ค. 2560 15:42 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 180 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560