ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”

4 ก.ย. 2560 17:42 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย สทศ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 ซึ่งในปีนี้ สทศ.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี
 
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส“12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ประกอบด้วย
          1. กิจกรรมพัฒนาครู และกิจกรรมพัฒนานักเรียน : มีการบรรยายวิชาการให้แก่ครูอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การนำผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”
 
          2. กิจกรรมสันทนาการ : มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการสอบ O-NET และกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”
 
        3. กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ “ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”: เจ้าหน้าที่ สทศ. ได้ร่วมกันปรับปรุงทางกายภาพ เช่น ทาสี จัดห้องวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”
 
ทั้งนี้ สทศ. ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำประโยชน์ให้แก่สังคม เนื่องในโอกาสคล้ายวันจัดตั้ง สทศ. โดยในปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรกที่ สทศ. ทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนวัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) จังหวัดปทุมธานี  ในปีพ.ศ.2559 จิตอาสาที่โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และในปี พ.ศ.2560 จิตอาสาที่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาครูและกิจกรรมพัฒนานักเรียนในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนแบบครูมืออาชีพ  กิจกรรมปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล ฯลฯ
 
นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สทศ.ได้มอบอุปกรณ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสา “12 ปี สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรม ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”