รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหาร สทศ.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และคณะที่ปรึกษาได้เดินทางมาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และผู้บริหาร สทศ.

ดาวน์โหลด