อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานที่ สทศ.

อาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานที่ สทศ.

Name

        เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการการทดสอบระดับนานาชาติและระดับชาติ  และแนวโน้มการพัฒนาการทดสอบระดับชาติ โดยมี รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการการทดสอบระดับชาติ (O-Net, I-Net, V-Net, ฯลฯ") เพื่อให้คณะศึกษาดูงานรับได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ สทศ. ไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบแต่ละประเภทและงานด้านวิจัยวิชาการ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก