ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)

7 ส.ค. 2556 16:50 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิชาการองค์การสัมพันธ์  จานวน ๖ คน และให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบผ่านข้อเขียนให้มารับการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓๖ สถาบันทดสอบฯ โดยมีรายชื่อ ดังในไฟล์ .pdf  ด้านล่างนี้