ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (เลขา/บุคคล)

บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน ในตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล และนักวิชาการองค์การสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์) โดยมีรายชื่อ ดังในไฟล์ .pdf ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด