ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013

9 ก.ย. 2556 16:57 น.

ผู้อ่าน

มุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013

                เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สทศ.ได้จัดงานประชุมนานาชาติ 2013 NIETS International Symposium ภายใต้แนวคิด Sharing Information and Experiences on National Education Testing and Assessment in ASEAN : Share and Learn  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ 
               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีพิธีเปิดงาน 2013 NIETS International Symposium อย่างเป็นทางการขึ้น โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.


ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013

                นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ 2013 NIETS International Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าดำเนินการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาอยู่ในระดับที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ประเทศไทยกำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในด้านเนื้อหาสาระ การเรียน คุณธรรม จริยธรรม การทดสอบทางการศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดบ้างที่เด็กยังมีความจำเป็นต้องจำอยู่ และส่วนใดบ้างที่จะต้องมีการคิด วิเคราะห์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญที่ประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ จากประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาของไทยต่อไปด้วย         

                นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีพัฒนาการของผลสอบ O-NET ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2555 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามขนาดโรงเรียน มีจำนวน 23 รางวัล ดังนี้

   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    มีจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็น

                - โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่

                                1. โรงเรียนบ้านวารีสีสุก

                                2. โรงเรียนบ้านคลองพระยา

                                3. โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

                                4. โรงเรียนบ้านซำยาง

                                5. โรงเรียนบ้านหนองยาง

                                6. โรงเรียนบ้านโกทา

 

                - โรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่

                                1. โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)

                                2. โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย

                                3. โรงเรียนบ้านข่า

                                4. โรงเรียนวัดสันติธรรม
 

                - โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่

                                1. โรงเรียนอุตสาหะวิทยา
 

                - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ   ได้แก่

                                1. โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 7 โรงเรียน แบ่งเป็น

                - โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่

                                1. โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

                                2. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

                                3. โรงเรียนบ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี)

                                4. โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา

                - โรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่

                                1. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

                - โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่

                                1. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

                - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ได้แก่

                                1. โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวน 4 โรงเรียน แบ่งเป็น

                - โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่

                                1. โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

                - โรงเรียนขนาดกลาง  ได้แก่

                                1. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

                - โรงเรียนขนาดใหญ่  ได้แก่

                                1. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

                - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ได้แก่

                                1. โรงเรียนอัสสัมชัญ
 

                ภายหลังจากพิธีการมอบรางวัล กิจกรรมต่อไปเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “Assessment and Benchmarking of Learning outcomes in the Asia-Pacific Region” โดย Gwang - Chol Chang, Ph.D. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบระดับโลกจาก UNESCO BANGKOK  ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Policy and Practices in large scale Testing and Assessment” โดย Prof. Mark Davison, Ph.D. จาก University of Minnesota

                สำหรับกิจกรรมห้องวิชาการในช่วงบ่าย แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง Country Report ที่รายงานระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค , ห้อง O-NET : O-NET กับสมรรถนะการเรียนรู้ โดย Ms.Jennifer Elaine Goodman เจ้าของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ในประเทศไทย , คุณกนก อินทรพฤกษ์, ดร.ปรีชาญ เดชศรี,  ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี, ห้อง V-NET : V-NET ปัจจุบันและอนาคตอาชีวศึกษาไทย โดย ดร. อดิศร สินประสงค์,รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช,ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม,คุณอรรถการ ตฤษณารังสี, , ห้อง U-NET : U-NET กับ TQF โดย ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, รศ.อรุณี วิริยจริตรา, ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล,ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน

                 จากการจัดงานประชุมนานาชาติ 2013 NIETS International Symposium มีผู้ให้ความสนใจและให้การตอบรับเข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง  สทศ.ขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) , คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษแห่งชาติ , ต้นสังกัด , ศูนย์สอบ , โรงเรียน / สถานศึกษา , บุคคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปด้วยดีตลอดมา

ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013

ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013 ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
   
ภาพ 8 ปี สทศ. จัดการประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013