ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)”

15 ธ.ค. 2560 16:50 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)” โดยกล่าวว่า ขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” สู่การเรียนการสอน และ ได้เน้นให้ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบยึดหลัก “สุ จิ ปุ ลิ”  ตลอดจนในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด)

ผู้อำนวยการ สทศ. แนะนำถึงการนำหลักอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ไปใช้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET และ B-NET ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตร

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้มีกิจกรรมฝึกอบรมการสร้างข้อสอบ (B-NET) ตามผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างข้อสอบ

สำหรับกำหนดการสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดการสอบวันที่ 27 มกราคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2561, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 วิชาสอบ ป.6 และ ม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์   ส่วน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ สทศ. ได้นำเนื้อหาการสอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.niets.or.th

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองข้อสอบ B-NET ตามผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)”