ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ปลุก"ป.บัณฑิต"คืนชีพอีกรอบ

20 ก.ย. 2556 10:28 น.

ผู้อ่าน

     ที่ประชุมบอร์ดคุรุสภามีมติฟื้นเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต เผยเปิดใหม่รอบนี้ระบบการขออนุญาตและติดตามเข้มกว่าเดิม ให้เปิดสอนเฉพาะในที่ตั้ง ให้สิทธิ์เรียนเฉพาะคนที่เป็นครูอยู่แล้ว แต่ไม่มีตั๋วครู อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์ใหม่ คาดประกาศได้ก่อนเปิดเทอม 2/2556 นี้
    ศ.กิตติคุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้มีมติฟื้นการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู หลังจากเคยมีมติให้ชะลอการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีบางสถาบันการศึกษาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด อาทิ เปิดรับนักศึกษามากกว่าที่แจ้งขออนุญาตไว้ การนำเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันเข้ามาเรียนหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีปัญหาสถาบันไม่พร้อมการจัดการศึกษา เพราะมีจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งการฟื้นหลักสูตร ป.บัณฑิตครั้งใหม่นี้จะมีการควบคุมและติดตามจากคุรุสภาเข้มข้นขึ้น อาทิ หลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากคุรุสภา ให้จัดการศึกษาเฉพาะในสถานที่ตั้ง กำหนดบุคคลที่จะมาเรียนต้องเป็นครูอยู่แล้ว และต้องมีการร้องขอจากสถานศึกษาเข้ามาให้กับครูคนดังกล่าว และจำนวนนักศึกษาต้องสอดคล้องกับอาจารย์ตามสัดส่วนที่กำหนดและที่แจ้งขออนุญาตมา
    ประธานบอร์ดคุรุสภายอมรับว่า การฟื้นหลักสูตร ป.บัณฑิตอีกครั้งมีการพูดกันมากในที่ประชุมบอร์ดคุรุสภา โดยเฉพาะข้อกังวลกลัวว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ เหมือนที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันว่าหากให้วิชาชีพครูมีคุณภาพจริง เราก็ต้องดูแลเรื่องคุณภาพ จึงได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปออกแบบหลักเกณฑ์การขออนุญาตและติดตามหลักสูตร ป.บัณฑิตใหม่ เบื้องต้นตั้งเป้าว่าจะประกาศหลักเกณฑ์ได้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 หรือหากมีปัญหาล่าช้าจะประกาศได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2557 ต่อไป อย่างไรก็ดี หลักสูตร ป.บัณฑิตใหม่ที่กำหนดผู้เรียนต้องเป็นครูอยู่แล้ว แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น คาดว่าจะมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว 7-8 หมื่นคน
    ศ.กิติคุณไพฑูรย์กล่าวอีกว่า ขณะนี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเน้นให้ครูเป็นครูรุ่นใหม่ เน้นกระบวนการสอนให้เป็นรูปแบบคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สนใจในชั้นเรียนมากขึ้น ทั้งยังเพิ่มเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเน้นให้ครูรุ่นใหม่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสังคม
 
 
เครดิต  นสพ. ไทยโพสต์