ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

16 ธ.ค. 2560 16:02 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน นักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยจัดสอบให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทัพเรือ

ศูนย์สอบที่บริหารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 30 ศูนย์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด และเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันนี้ (16 ธันวาคม 2560) สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช.3 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 147,190คน (มีสนามสอบ 377 สนาม และห้องสอบ 5,056 ห้อง)  สำหรับการทดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 จะสอบในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 132,604 คน (มีสนามสอบ 364สนาม และห้องสอบ 4,562 ห้อง)

สำหรับสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) มีจำนวน 1,712 คน ส่วนสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีจำนวน 1,346 คน

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยสถานศึกษาใช้ Username และ Password เพื่อเข้าดูประกาศคะแนน ส่วนนักเรียนที่ต้องการดูผลคะแนนสอบเป็นรายบุคคล ให้ใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชนในการเข้าระบบประกาศผลสอบ V-NET

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพ สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560