ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”

5 ม.ค. 2561 18:29 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ” ณ โรงแรมหรรษา เจบี  จังหวัดสงขลา

ภาพ สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ” ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ภาพ สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”

ภาพ สทศ. ร่วมกับ บช.ตชด. และ บก.ตชด. ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แบบครูมืออาชีพ”