ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

บอร์ดคุรุสภาตั้งสำนักงาน 76 จังหวัด ช่วยกระจายอำนาจ-เร่งคัด ผอ.-ขีดเส้นภารกิจ

27 ก.ย. 2556 10:40 น.

ผู้อ่าน

 นายวัฒนา ไตรยราช กรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติจัดตั้งสำนักงานคุรุสภาจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัด เพื่อกระจายอำนาจการดำเนินภารกิจคุรุสภาให้ทั่วถึง โดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7-8 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับ ผอ.สำนักงานคุรุสภาจังหวัดที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัด ส่วนบุคลากรจะใช้บุคลากรของคุรุสภาเขตพื้นที่เดิม สำหรับคุณสมบัติของผอ.สำนักงานคุรุสภาจังหวัด เคยยกร่างเกณฑ์กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู มีอายุ 45-60 ปี และบอร์ดคุรุสภาเป็นผู้สรรหา ซึ่งการคัดเลือกด้วยวิธีการสรรหามีข้อดี คือ ได้คนในพื้นที่รู้เรื่องเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้วิธีสรรหาหรือเลือกตั้ง สำหรับสถานที่ตั้งสำนักงานคุรุสภาจังหวัดนั้น เท่าที่หารือกันจะลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัด เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ของ สกสค.ชั่วคราวก่อน
 
          ภารกิจที่ส่วนกลางจะกระจายอำนาจไปนั้น คณะอนุกรรมการกำลังกลั่นกรองอยู่ แต่อาจมีภารกิจที่ไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายของคุรุสภาสามารถโอนให้ได้ทันที เช่น การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การกลั่นกรองครูผู้มีผลงานดีเด่นในจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู การพัฒนาวิชาชีพครู การส่งเสริมให้ครูมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด
 
          "ส่วนการพิจารณาลงโทษครูที่กระทำผิดจรรยาบรรณและวินัยนั้น อาจทำได้ในบางเรื่อง เช่น แจ้งข้อมูลการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีครูถูกร้องเรียนว่าทำผิดทางวินัยให้คุรุสภารับทราบ ขณะที่การพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติว่าสามารถกระจายอำนาจให้ได้หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายของคุรุสภาให้เป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กมว.) และบอร์ดคุรุสภา ทั้งนี้ ตั้งเป้าจัดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2558" นายวัฒนากล่าว
 
 
 
 
เครดิต ครูไ่ทย