ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วิจัยสกศ.สุดอวยแท็บเล็ต ผลการเรียนเด็กดีขึ้น67%

30 ก.ย. 2556 10:29 น.

ผู้อ่าน

สกศ.โชว์ผลวิจัยใช้แท็บเล็ตอีกแล้ว สวนทางวิจัยนอก ระบุทำให้นักเรียนขยันเรียนมากขึ้น 67% มีผลการเรียนดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนจาก รร.ตะเวนชายแดนเกรดกระเตื้องสุดๆ 
    น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.ได้สำรวจความคิดเห็นเพื่อติดตามผลนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา โดยสำรวจโดยใช้การโฟกัสกรุ๊ป และการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6 จำนวน 34,257 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่เคยใช้แท็บเล็ต จำนวน 7,916 คน 2.ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,916 คน 3.ผู้บริการสถานศึกษา จำนวน 1,424 คน 4.ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 367 คน และ 5.ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25,762 คน
    ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนที่เคยใช้แท็บเล็ตทั้ง 7,916 คนนั้น ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90.2 รู้สึกชอบแท็บเล็ตที่แจกไป โดยนักเรียนจากภาคกลางรู้สึกชอบแท็บเล็ตมากที่สุดถึงร้อยละ 93.9 ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในภาคกลาง ขณะที่นักเรียนภาคเหนือชอบแท็บเล็ตน้อยสุด ร้อยละ 87.2 และถ้าแยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนมัธยมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 100% ชอบเเท็บเล็ต รองลงมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนเอกชนชอบแท็บเล็ตมากที่สุด ร้อยละ 98 ส่วนนักเรียนในโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชอบแท็บเล็ตน้อยสุด ร้อยละ 64.3
    นักเรียนร้อยละ 89.7 ยังรู้สึกว่าแท็บเล็ตที่แจกไปใช้งานง่าย โดยนักเรียนจากภาคกลางรู้สึกว่าแท็บเล็ตใช้งานง่ายมากสุด ร้อยละ 93.1 ส่วนนักเรียนจากกรุงเทพฯ รู้สึกว่าแท็บเล็ตใช้งานง่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 81.7 แยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนมัธยมในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 100% รู้สึกแท็บเล็ตใช้งานง่าย และนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด อบจ.รู้สึกว่าแท็บเล็ตใช้งานง่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 69
    น.ส.ศศิธารากล่าาวอีกว่า ทั้งนี้ ผลสำรวจยังพบว่านักเรียนร้อยละ 67.9 ผลการเรียนดีขึ้นหลังใช้แท็บเล็ต เป็นนักเรียนจากภาคกลางมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 76.8 รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 65.2 ภาคเหนือ ร้อยละ 66.4 กรุงเทพฯ ร้อยละ 63.8 และภาคใต้ ร้อยละ 61 แยกตามสังกัดพบว่า นักเรียนจากโรงเรียนตะเวนชายแดน ผลการเรียนดีขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 89.3 รองลงมาเป็น โรงเรียนเอกชน ร้อยละ 87.1 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ร้อยละ 66.2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ ร้อยละ 64.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ร้อยละ 62.7
    ส่วนการสำรวจความเห็นจากกลุ่มครูระบุว่า การนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไป มีความกระตือรือร้น ขยันเรียนมากขึ้น ขยันทำการบ้าน และมีการช่วยเหลือให้คำแนะนำระหว่างเพื่อนในการใช้แท็บเล็ตด้วย สอดคล้องกับความเห็นจากกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งระบุว่าหลังจากนักเรียนได้ใช้แท็บเล็ตแล้ว ขยันเรียน ขยันทำการบ้านมากขึ้น เด็กสนใจเนื้อหาที่จะสอนในแท็บเล็ต และรู้จักปรึกษาหารือและแก้ปัญหาในการเรียนรู้บทเรียนร่วมกับเพื่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระบุว่า มีปัญหาในการดูแลรักษาเครื่องทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีประจำโรงเรียน รวมถึงปัญหาในการส่งเครื่องไปซ่อมแซมจากศูนย์ซ่อมแซมที่ทางราชการจัดไว้ให้
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ออกมาระบุว่า มีผลวิจัยระดับนานาชาติรายงานถึงผลการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียนว่า ถ้าใช้มากไม่ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น แต่กลับตกต่ำลง
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์