ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 2 อัตรา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพิ่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด