ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เลขา กพฐ.ยันนาฏศิลป์ยังบรรจุอยู่ในหลักสูตรกลุ่มวิชาศิลปะ

15 ต.ค. 2556 10:19 น.

ผู้อ่าน

เลขา กพฐ.ยืนยันว่ายังคงบรรจุนาฏศิลป์อยู่ในหลักสูตรการศึกษา แต่อยู่ในกลุ่มวิชาศิลปะ ซึ่งกรรมการร่างหลักสูตรอาจใช้เพียงคำว่าศิลปะคำเดียว อ้างได้ถามจากคนทำหลักสูตรแล้วยืนยันว่ามี ซึ่งแบ่งเป็นการฟ้อนรำ ขับ ร้อง เพียงแต่ไม่ได้ใช้คำว่านาฏศิลป์เท่านั้น
 
จากกรณี ผศ.ดร.รวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เปิดเผย ภายหลังการจัดเสวนาระดมความคิดเรื่อง ร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่... เหตุใดการศึกษาไทย จึงไร้รายวิชานาฏศิลป์ ว่าในการเสวนา ได้เชิญสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาชี้แจงว่า เพราะอะไรร่างหลักสูตรเฉพาะดังกล่าวถึงไม่มีวิชานาฏศิลป์ ได้รับการชี้แจงว่า จากปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ โดยส่วนหนึ่งพิจารณาจากคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) (PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเด็กไทยมีความสามารถด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อยู่ในอันดับ 50 จาก 65 ประเทศทั่วโลก  ทาง ศธ.โดย สพฐ.จึงพยายามยกระดับให้เด็กไทยมีคะแนนใน 3 ด้านดีขึ้น เพื่อให้การศึกษาไทยพัฒนาขึ้นสู่อันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่เดิมมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ สพฐ.กำหนดให้เด็กไทยเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาซีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ โดยในร่างหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่ ลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  การดำรงชีวิตและโลกของงาน ทักษะสื่อสารและการสื่อสาร สังคมและความเป็นมนุษย์ และอาเซียนภูมิภาคและโลก โดยระบุว่าวิชานาฏศิลป์จัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมและความเป็นมนุษย์เหมือนวิชาศิลปะ แต่เมื่อดูในเนื้อหาหลักสูตรพบว่าไม่มีวิชานาฏศิลป์ กลุ่มอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ จากจุฬาฯ มศว และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศจึงรวมกลุ่มกันและขอตั้งคำถามกับ สพฐ.ว่าเด็กอ่อนการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ทำไมจึงไม่ไปแก้ปัญหาให้ถูกจุด และมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการตัดรายวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งมีพื้นที่ตารางสอนในโรงเรียนเพียงแค่ 0.5 หน่วยกิตเท่านั้น
 
 
ในเรื่องดังกล่าวนี้นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่มีข้อทักท้วงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าไม่มีการบรรจุวิชานาฏศิลป์  ในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานฉบับใหม่ ว่า ในส่วนของนาฏศิลป์ นั้น จะบรรจุรวมอยู่ในกลุ่มวิชาศิลปะ ซึ่งกรรมการร่างหลักสูตรอาจใช้เพียงคำว่าศิลปะคำเดียว โดยส่วนตัวได้ถามจากคนทำหลักสูตรกล่าวยืนยันว่ามี ซึ่งแบ่งเป็นการฟ้อนรำ ขับ ร้อง เพียงแต่ไม่ได้ใช้คำว่านาฏศิลป์เท่านั้นเอง
 
ทั้งนี้ เลขา กพฐ.ยังกล่าวยืนยันว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังให้ความสำคัญกับวิชาในกลุ่มนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมไทย
 
 
เครดิต Eduzones