ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.ชงสมศ.-สกอ.ปรับระบบประเมินลดซ้ำซ้อน

17 ต.ค. 2556 10:08 น.

ผู้อ่าน

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการประเมินมหาวิทยาลัย อาทิ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 
 
ในส่วนของ ทปอ.มีความเห็นว่าปัจจุบัน ระบบประเมินมหาวิทยาลัยมีความซ้ำซ้อน ทั้งประเมินภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และประเมินภายนอกของ สมศ. ดังนั้น จึงเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่ต่อไปจะให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ไปไว้ที่ สกอ.ที่เดียว และหากหน่วยงานใดต้องการเข้ามาประเมินมหาวิทยาลัยก็ขอให้ใช้ข้อมูลตรงนั้น เพื่อเป็นการลดภาระของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์มีเวลาไปพัฒนางานสอนมากขึ้น
 
 
ซึ่งเรื่องนี้ทางเลขาธิการ กกอ.ก็เห็นด้วย และรับจะไปหาแนวทางการดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกัน ยังได้หารือว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ/สาขาที่ผ่านการประเมินในระดับนานาชาติแล้ว อาทิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ก็ไม่ต้องมาประเมินคุณภาพกับหน่วยงานภายในประเทศอีก เพราะถือว่ามีคุณภาพ และไปไกลมากแล้ว
 
 
นอกจากนั้น ยังขอให้ สมศ.แบ่งวิธีการประเมินมหาวิทยาลัยให้หลากหลาย อาทิ หากมหาวิทยาลัยใดเคยมีผลประเมินดีมาก 2-3 ครั้งติดกัน สมศ.ก็ไม่ควรส่งกรรมการไปตรวจเยี่ยมประเมินเป็นหลักแล้ว อาจเปลี่ยนเป็นการส่งเอกสารไปตรวจประเมินแทน และขอให้ลดการประเมินลง โดยถ้าปีใดที่มหาวิทยาลัยต้องได้รับการประเมินภายในกับ สกอ. และ สมศ. ในปีเดียวกันก็ขอให้ใช้ผลการประเมินของ สมศ.เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องรับการประเมินคุณภาพภายในกับ สกอ.ทุก 3 ปี ประเมินคุณภาพภายนอกกับ สมศ.ทุก 5 ปี
 
 
 
ทั้งนี้ สมศ. พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ช่วงเดือนพฤศจิกายน
 
 
เครดิต นสพ.มติชน