ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

27 ม.ค. 2561 15:14 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยจัดสอบ 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสอบเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มอบให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 – 12 ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวม 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

การสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ดังนี้

(1) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 10,121 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 7,077 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 3,044 คน

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

(2) การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 74 คน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 62 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 12 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย และกุศลสมาครวิทยาลัย ภายใต้ศูนย์สอบสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

ภาพ สทศ. จัดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

สทศ. จะประกาศผลสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยประกาศผลสอบแบบรายบุคคล และแบบรายโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถดู (1) ผลการสอบ B-NET รายบุคคล  (2) ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา  (3) ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้  (4) ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ (5) ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานผลสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลสอบและผลการวิเคราะห์ต่างๆ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น