ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

3 ก.พ. 2561 15:42 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561   

ภาพ รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามเสนนอก โดยมี อาจารย์มงคล  อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนนอก และคณะครูให้การต้อนรับ 

โรงเรียนสามเสนนอก (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์สอบสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 959 คน และมีผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนี้ จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม  โรงเรียนวิชากร โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ได้ฟังรายงาน เห็นได้ว่า สทศ. ได้ปรับปรุงและมีพัฒนาการมากขึ้นในด้านวัดและประเมินผลระดับชาติให้มีมาตรฐานในทุกระดับ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำความถูกต้องแม่นยำของข้อสอบ รวมทั้งให้ความสำคัญกับเรื่องความยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลือมล้ำระหว่างโรงเรียนในสังกดัต่างๆ อีกทั้งได้ให้นโยบายกับ สทศ. เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล O-NET จะต้องสามารถวัดสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนได้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูสามารถปรับวิธีการสอนตามการวัดผลได้ ซึ่งควรดำเนินการแบบคู่ขนานกัน

ภาพ รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน มีศูนย์สอบ 186 ศูนย์ สนามสอบ 4,142 สนาม ห้องสอบ 29,129 ห้อง สำหรับการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 696,378 คน มีศูนย์สอบ 227 ศูนย์ สนามสอบ 4,243 สนาม ห้องสอบ 25,372 ห้อง และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 858 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing 6 ศูนย์ ดังนี้ (1) ม.บูรพา (206 คน) (2) ม.นเรศวร (117 คน) (3) ม.ขอนแก่น (117 คน) (4) สทศ. (90 คน) (5) ม.เชียงใหม่ (160 คน) (6) ม.สงขลานครินทร์  (168 คน)

การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  ซึ่งในปีนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ภาพ รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

สำหรับการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น รูปแบบข้อสอบปรนัย (เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ) จำนวน 80 คะแนน และรูปแบบข้อสอบอัตนัย (แบบเขียนตอบ) จำนวน 20 คะแนน ในปีนี้ สทศ. เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย จากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ สทศ. ยังได้พัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 % ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลสอบที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ โดยระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยดังกล่าว มีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของการตรวจให้มีมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตรอบรมและการรับรองครูประจำการให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้พัฒนาระบบการตรวจข้อสอบอัตนัยแบบ Computer-based scoring และมีการพัฒนาผู้ตรวจทั้งระดับ Teachers, Master Teachers เพิ่มขึ้น

สทศ. จะประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดย ประกาศผลสอบแบบรายบุคคล ซึ่งในใบรายงานผลสอบจะแสดงคะแนนที่นักเรียนสอบได้ คะแนนมาตรฐาน (T-Score) คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามระดับโรงเรียน/ขนาดโรงเรียน/จังหวัด/สังกัด/ภาค/ประเทศ  กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ของนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน/ขนาดโรงเรียน/จังหวัด/สังกัด/ภาค/ประเทศ ฯลฯ และประกาศผลสอบแบบรายโรงเรียน ซึ่ง สทศ. ได้รายงาน (1) ผลการทดสอบรายบุคคล (2) ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ (3) ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ (4) ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน (5) ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน (6) ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ภาพ รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560ภาพ รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสามเสนนอก (อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์สอบสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 959 คน และมีผู้มีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนี้ จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม  โรงเรียนวิชากร โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนนอก